Vores handelsbetingelser

Internetsiden https://www.myphotobook.dk/ drives af myphotobook GmbH. myphotobook GmbH har oprettet retslige handelsbetingelser. Tag dig god tid til at læse de efterfølgende betingelser i ro og mag.

§ 1 Anvendelsesområde

De følgende generelle forretningsbetingelser er omfattet af alle aftaler mellem myphotobook GmbH, Oranienstr. 183, 10999 Berlin, Tyskland (herefter: udbyderen) og brugeren (herefter: brugeren) samt dennes efterfølgere.

§ 2 Indgåelse af aftale

 1. Præsentationen af ydelser, navnlig i brochurer og annoncer samt på internettet, udgør ikke noget bindende tilbud fra udbyderen.
 2. Der indgås først en aftale, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse, eller når udbyderen påbegynder udførelsen af aftalen. Den bestillingsbekræftelse, der automatisk sendes pr. mail til brugeren, er ingen godkendelse af aftalen fra udbyderens side.

§ 3 Ydelser i aftalen

 1. Med indgåelsen af aftalen anmoder brugeren udbyderen om at fremstille et eller flere trykte produkter. Til dette formål stiller udbyderen et gratis software (i det følgende "software") til rådighed for brugeren på internetsiden www.myphotobook.dk, som brugeren kan anvende til at uploade og bearbejde de billeder, der skal benyttes til trykningen, på udbyderens server.
 2. Udbyderen giver brugeren en simpel brugsret, der ikke kan overdrages, til personlig brug af softwaret. Detaljerne kan findes i slutbrugerlicensaftalen.

§ 4 Brugerens forpligtelser

 1. Forarbejdningen af brugerens indleverede data og billedprodukter sker inden for rammen af en automatisk teknisk procedure uden manuel kontrol og korrektur fra udbyderens side. Brugeren bekræfter ved at uploade filer, at han/hun har ret til at udbrede og mangfoldiggøre indholdet og materialet i disse filer.
 2. Brugeren garanterer, at indholdet og materialet i en indsendt fil ikke overtræder gældende rådgivning. Brugeren garanterer navnlig:
  a) at der ikke fremsendes noget ulovligt forlæg, materiale eller indhold eller vejledninger til lovovertrædelser til udbyderen
  b) at der ikke overtrædes love til beskyttelse af børn og unge eller straffelove
  c) at forlag (navnlig billed- og tekstfiler), indhold og materiale, som fremsendes til udbyderen, ikke overtræder ophavs- og varemærkerettigheder eller andre ejendomsrettigheder, almene personlige rettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjeparter.
 3. Brugeren giver udbyderen en simpel brugsret til de udleverede data og billedprodukter til fremstilling af trykte produkter.

§ 5 Kontrol, spærring og sletning af indhold

Udbyderen er berettiget til at kontrollere lovligheden af det indhold, som brugeren indsender. Hvis indholdet efter udbyderens opfattelse overtræder gældende lovgivning, er udbyderen berettiget til at slette eller spærre brugerens indhold uden forudgående varsel. I tilfælde af, at indholdet er strafbart, er udbyderen forbeholdt retten til at indgive en anmeldelse hos de ansvarlige påtalemyndigheder.

§ 6 Betalings- og leveringsbetingelser

 1. Købsprisen skal betales umiddelbart efter indgåelse af aftalen.
 2. Betalingen af købsprisen finder sted efter brugerens valg ved hjælp af en af de betalingsformer, der oplyses under bestillingen. Ved kortbetaling bemyndiges brugerens kreditkortinstitut til at inddrive fakturabeløbet.
 3. Alle priser er slutkundepriser inklusive den lovpligtige moms.

§ 7 Ejendomsforbehold

Indtil alle krav, inklusive hovedkrav og andre ydelser, som tilkommer udbyderen øjeblikkeligt eller fremover af enhver retsgrund, er opfyldt, forbeholder udbyderen sig ejendomsretten til den leverede vare.

§ 8 Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten ved fjernkommunikation, i henhold til 312 g afsnit 1 i tysk lov om borgerlige retsforhold er i henhold til § 312 g afsnit 2 nr. 1 i henhold til samme lov udelukket, da varerne, som vi laver til dig, er individuelle og kun produceres en gang efter kundens anvisninger og tilpasses dennes personlige behov.

§ 9 Mangelkrav

Loven gælder med hensyn til sags- og retsmangler for så vidt ikke andet bestemt i det efterfølgende. Hvis produkterne har en mangel, er kunden berettiget til, efter eget valg, at få en eftergodtgørelse i form af en afhjælpning af mangelen (udbedring) eller få leveret en ny mangelfri vare (efterlevering). Udbyder er dog berettiget til at nægte den valgte form for efteropfyldelse, hvis den kun kan gennemføres med uforholdsmæssige omkostninger og tidsforbrug til følge, og hvis den anden form for efteropfyldelse ikke giver kunden væsentlige ulemper. Hvis efteropfyldelsen slår fejl, kan kunden efter eget valg med en erklæring overfor producenten erklære sin tilbagetræden fra kontrakten eller formindske købsprisen.

§10 Forældelsesfrist/undersøgelses- og reklamationspligt

 1. Forældelsesfristen for krav som følge af hæftelse for tingsmangel er på 24 måneder og starter, når købsgenstanden overdrages. Hvis brugeren er en virksomhed (§ 14 BGB, den tyske civillovbog), er fristen på 12 måneder fra overdragelsen af genstanden.
 2. Stk. 1 gælder ikke for hæftelse for skader på legeme eller helbred, der skyldes udbyderens forsætlige eller uagtsomme pligtforsømmelse eller udbyderens lovlige repræsentants eller medhjælpers forsætlige eller uagtsomme pligtforsømmelse.
 3. Stk. 1 gælder ikke for hæftelse for andre skader, der skyldes udbyderens forsætlige eller groft uagtsomme pligtforsømmelse eller udbyderens lovlige repræsentants eller medhjælpers forsætlige eller groft uagtsomme pligtforsømmelse.
 4. For erhvervsdrivende gælder retsforskrifter, undersøgelses- og reklamationsforpligtelser i henhold til HGB (den tyske handelslovbog).

§ 11 Ansvarsbegrænsning/ansvarsfritagelse

 1. For andre skader end skader, der opstår på liv, legeme og helbred, hæfter udbyderen kun, såfremt de skyldes udbyderens, dennes medarbejderes eller medhjælperes forsætlige eller groft uagtsomme handling eller strafbare overtrædelse af en vigtig forpligtelse i aftalen. Dette gælder også for skader, der opstår som følge af overtrædelse af pligter ved aftaleforhandlingerne samt foretagelse af ulovlige handlinger. Et erstatningskrav, der går ud over dette, er udelukket.
 2. Hæftelsen er begrænset til de skader, der typisk kunne forudses ved indgåelse af aftalen, og desuden begrænset til de aftaletypiske gennemsnitlige skader, med undtagelse af forsætlig eller groft uagtsom adfærd, overtrædelse af en væsentlig forpligtelse i aftalen eller skade på liv, legeme og helbred forårsaget af udbyderen, dennes medarbejdere eller medhjælpere. Dette gælder også for indirekte skader, navnlig manglende indtjening.
 3. § 9 i disse generelle forretningsbetingelser samt bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke.

§ 12 Datasikring; adgangsstyring

 1. Udbyderen garanterer en høj standard for datasikkerhed, der svarer til den tekniske udvikling. Brugeren er dog eneansvarlig for datasikring af de data og informationer, som brugeren har gemt. Udbyderen foretager ingen sikring (backup).
 2. De billeder, som brugeren har overgivet til udbyderen, gør brugeren udelukkende tilgængelige for dertil bemyndigede personer eller persongrupper.

§ 13 Tilintetgørelse af indsendt materiale


Alt forlag og materiale, navnlig digitale lagringsmedier, som brugeren har tilsendt udbyderen med henblik på opfyldelse af aftalen, leveres ikke tilbage af udbyderen, men bliver tilintetgjort, når aftalen er blevet opfyldt. Såfremt brugeren udtrykkeligt ønsker det, sender udbyderen gerne det modtagne materiale tilbage til brugeren. De forsendelsesomkostninger, der opstår i denne forbindelse, bæres af brugeren.

§ 14 Kundeinformationer

a. Informationer om udbyderen

myphotobook GmbH
Direktørerne: Michel Albert, Magnus Nilsson
Oranienstraße 183
10999 Berlin Tyskland

E-mail: support@myphotobook.dk

Registreret i handelsregisteret i Charlottenburg Berlin
Handelsregisternummer: HRB 94377, Berlin
Momsregistreringsnummer: DE814126751


b. Informationer om ansvar og garantier

Ud over de lovgivningsmæssige garantibestemmelser stilles der ingen garantier for de leverede varer eller tjenesteydelser, med mindre der udtrykkeligt stilles en skriftlig garanti. Yderligere detaljer om garanti findes i §§ 8-9.

§ 15 Gældende lovgivning/afsluttende bestemmelser

 1. Forbundsrepublikken Tysklands ret er gældende med undtagelse af FN's køberet. Ufravigelige bestemmelser i den stat, som brugeren har sit sædvanlige ophold i, berøres ikke.
 2. Hvis brugeren er erhvervsdrivende, en juridisk person fra den offentlige ret eller en offentligretlig fond, ikke har noget generelt værneting i landet eller efter indgåelse af aftalen har flyttet sin bopæl til udlandet, eller hvis brugerens bopæl ikke er kendt ved udtagelse af stævningen, er udbyderens hjemsted leveringssted og værneting for de tvister, der er forårsaget af denne aftale.


Januar 2019