myphotobook Logo

Vores Handelsbetingelser

Internetsiden www.myphotobook.dk drives af myphotobook GmbH. myphotobook GmbH har oprettet retslige handelsbetingelser. Tag dig god tid til at læse de efterfølgende betingelser i ro og mag.

§ 1 Anvendelsesområde

De følgende generelle forretningsbetingelser er omfattet af alle aftaler mellem myphotobook GmbH, Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, Tyskland (herefter: udbyderen) og brugeren (herefter: brugeren) samt dennes efterfølgere.

§ 2 Indgåelse af aftale

 1. Præsentationen af ydelser, navnlig i brochurer og annoncer samt på internettet, udgør ikke noget bindende tilbud fra udbyderen.
 2. Der indgås først en aftale, når der foreligger en skriftlig ordrebekræftelse, eller når udbyderen påbegynder udførelsen af aftalen. Den bestillingsbekræftelse, der automatisk sendes pr. mail til brugeren, er ingen godkendelse af aftalen fra udbyderens side.

§ 3 Ydelser i aftalen

 1. Med indgåelsen af aftalen anmoder brugeren udbyderen om at fremstille et eller flere trykte produkter. Til dette formål stiller udbyderen et gratis software (i det følgende "software") til rådighed for brugeren på internetsiden www.myphotobook.dk, som brugeren kan anvende til at uploade og bearbejde de billeder, der skal benyttes til trykningen, på udbyderens server.
 2. Udbyderen giver brugeren en simpel brugsret, der ikke kan overdrages, til personlig brug af softwaret. Detaljerne kan findes i slutbrugerlicensaftalen.

§ 4 Brugerens forpligtelser

 1. Forarbejdningen af brugerens indleverede data og billedprodukter sker inden for rammen af en automatisk teknisk procedure uden manuel kontrol og korrektur fra udbyderens side. Brugeren bekræfter ved at uploade filer, at han/hun har ret til at udbrede og mangfoldiggøre indholdet og materialet i disse filer.
 2. Brugeren garanterer, at indholdet og materialet i en indsendt fil ikke overtræder gældende rådgivning. Brugeren garanterer navnlig:
 3. at der ikke fremsendes noget ulovligt forlæg, materiale eller indhold eller vejledninger til lovovertrædelser til udbyderen
 4. at der ikke overtrædes love til beskyttelse af børn og unge eller straffelove
 5. at forlag (navnlig billed- og tekstfiler), indhold og materiale, som fremsendes til udbyderen, ikke overtræder ophavs- og varemærkerettigheder eller andre ejendomsrettigheder, almene personlige rettigheder eller andre rettigheder tilhørende tredjeparter.
 6. Brugeren giver udbyderen en simpel brugsret til de udleverede data og billedprodukter til fremstilling af trykte produkter.

§ 5 Kontrol, spærring og sletning af indhold

Udbyderen er berettiget til at kontrollere lovligheden af det indhold, som brugeren indsender. Hvis indholdet efter udbyderens opfattelse overtræder gældende lovgivning, er udbyderen berettiget til at slette eller spærre brugerens indhold uden forudgående varsel. I tilfælde af, at indholdet er strafbart, er udbyderen forbeholdt retten til at indgive en anmeldelse hos de ansvarlige påtalemyndigheder.

§ 6 Betalings- og leveringsbetingelser

 1. Købsprisen skal betales umiddelbart efter indgåelse af aftalen.
 2. Betalingen af købsprisen finder sted efter brugerens valg ved hjælp af en af de betalingsformer, der oplyses under bestillingen. Ved kortbetaling bemyndiges brugerens kreditkortinstitut til at inddrive fakturabeløbet.
 3. Alle priser er slutkundepriser inklusive den lovpligtige moms.

§ 7 Ejendomsforbehold

Indtil alle krav, inklusive hovedkrav og andre ydelser, som tilkommer udbyderen øjeblikkeligt eller fremover af enhver retsgrund, er opfyldt, forbeholder udbyderen sig ejendomsretten til den leverede vare.

§ 8 Fortrydelsesret

En fortrydelsesret ved fjernsalgskontrakter er udelukket, hvis varerne vi fremstiller til dig er individuelle og unikke og produceres i henhold til dine specifikationer og er skræddersyet til personlige behov.

Ved varer, som ikke produceres individuelt og unikt, er der en lovbestemt fortrydelsesret. Ved værdikuponer bortfalder denne fortrydelsesret, hvis disse allerede er blevet indløst og brugt til betaling af en bestilling. Du har inden for 14 dage ret til at fortryde dette køb uden oplysning af grunde. Fortrydelsesfristen udgør 14 dage fra den dag, hvor der bliver taget imod varerne hhv. ved delleveringer den sidste levering fra kunden eller en autoriseret person. For at udøve fortrydelsesretten, skal myphotobook GmbH (Köpenicker Str. 154, 10997 Berlin, support@myphotobook.dk) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. et brev eller e-mail) informeres om beslutningen om at fortryde denne kontrakt. Dertil kan den vedlagte standard-fortrydelsesformular benyttes, hvad der dog ikke er foreskrevet. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at meddelelsen om brugen af fortrydelsen afsendes inden udløb af fortrydelsesfristen.

Fortrydelsens følger 

Hvis kontrakten fortrydes, har vi pligt til omgående at tilbagebetale dig alle de betalinger, som vi har modtaget fra dig inden for 14 dage, fra den dag, hvor vi har modtaget meddelelsen om din fortrydelse af denne kontrakt. Der beregnes ingen ekstra gebyrer på grund af denne tilbagebetaling. Tilbagebetalingen kan dog afvises, indtil myphotobook har modtaget varerne eller indtil der blev fremlagt bevis for at varerne er blevet sendt tilbage, afhængig af, hvad der først bliver relevant.

Varerne skal omgående og i alle tilfælde senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi blev informeret om fortrydelsen af denne kontrakt sendes tilbage eller afleveres til os. I tilfælde af køb af elektroniske værdikuponer skal vi bruge værdikuponkoden. Fristen er overholdt, hvis varerne er afsendt inden udløbet af fristen på 14 dage. Vi afholder udgifterne for returneringen af varerne, hvis der til en foranlediget returnering bruges den af os til rådighed stillede returetiket eller hvis der blev foranlediget en afhentning. Ellers afholdes returudgifterne af kunden.

Standard-fortrydelsesformular

Hvis kontrakten skal fortrydes, bedes du udfylde denne formular og returnere den til myphotobook.

Til:

myphotobook GmbH

Köpenicker Str. 154

10997 Berlin

Hermed fortryder jeg/vi (*) den af mig/os (*) indgåede kontrakt vedrørende køb af følgende varer (*)/ 

— Bestilt den (*)/modtaget den (*) 

— Forbrugerens navn 

— Forbrugerens adresse 

— Dato

(*) Streg det ikke relevante

§ 9 Mangelkrav

Loven gælder med hensyn til sags- og retsmangler for så vidt ikke andet bestemt i det efterfølgende. Hvis produkterne har en mangel, er kunden berettiget til, efter eget valg, at få en eftergodtgørelse i form af en afhjælpning af mangelen (udbedring) eller få leveret en ny mangelfri vare (efterlevering). Udbyder er dog berettiget til at nægte den valgte form for efteropfyldelse, hvis den kun kan gennemføres med uforholdsmæssige omkostninger og tidsforbrug til følge, og hvis den anden form for efteropfyldelse ikke giver kunden væsentlige ulemper. Hvis efteropfyldelsen slår fejl, kan kunden efter eget valg med en erklæring overfor producenten erklære sin tilbagetræden fra kontrakten eller formindske købsprisen.

§10 Forældelsesfrist/undersøgelses- og reklamationspligt

 1. Forældelsesfristen for krav som følge af hæftelse for tingsmangel er på 24 måneder og starter, når købsgenstanden overdrages. Hvis brugeren er en virksomhed (§ 14 BGB, den tyske civillovbog), er fristen på 12 måneder fra overdragelsen af genstanden.
 2. Stk. 1 gælder ikke for hæftelse for skader på legeme eller helbred, der skyldes udbyderens forsætlige eller uagtsomme pligtforsømmelse eller udbyderens lovlige repræsentants eller medhjælpers forsætlige eller uagtsomme pligtforsømmelse.
 3. Stk. 1 gælder ikke for hæftelse for andre skader, der skyldes udbyderens forsætlige eller groft uagtsomme pligtforsømmelse eller udbyderens lovlige repræsentants eller medhjælpers forsætlige eller groft uagtsomme pligtforsømmelse.
 4. For erhvervsdrivende gælder retsforskrifter, undersøgelses- og reklamationsforpligtelser i henhold til HGB (den tyske handelslovbog).

§ 11 Ansvarsbegrænsning/ansvarsfritagelse

 1. For andre skader end skader, der opstår på liv, legeme og helbred, hæfter udbyderen kun, såfremt de skyldes udbyderens, dennes medarbejderes eller medhjælperes forsætlige eller groft uagtsomme handling eller strafbare overtrædelse af en vigtig forpligtelse i aftalen. Dette gælder også for skader, der opstår som følge af overtrædelse af pligter ved aftaleforhandlingerne samt foretagelse af ulovlige handlinger. Et erstatningskrav, der går ud over dette, er udelukket.
 2. Hæftelsen er begrænset til de skader, der typisk kunne forudses ved indgåelse af aftalen, og desuden begrænset til de aftaletypiske gennemsnitlige skader, med undtagelse af forsætlig eller groft uagtsom adfærd, overtrædelse af en væsentlig forpligtelse i aftalen eller skade på liv, legeme og helbred forårsaget af udbyderen, dennes medarbejdere eller medhjælpere. Dette gælder også for indirekte skader, navnlig manglende indtjening.
 3. § 9 i disse generelle forretningsbetingelser samt bestemmelserne i produktansvarsloven berøres ikke.

§ 12 Datasikring; adgangsstyring

 1. Udbyderen garanterer en høj standard for datasikkerhed, der svarer til den tekniske udvikling. Brugeren er dog eneansvarlig for datasikring af de data og informationer, som brugeren har gemt. Udbyderen foretager ingen sikring (backup).
 2. De billeder, som brugeren har overgivet til udbyderen, gør brugeren udelukkende tilgængelige for dertil bemyndigede personer eller persongrupper.

§ 13 Tilintetgørelse af indsendt materiale

Alt forlag og materiale, navnlig digitale lagringsmedier, som brugeren har tilsendt udbyderen med henblik på opfyldelse af aftalen, leveres ikke tilbage af udbyderen, men bliver tilintetgjort, når aftalen er blevet opfyldt. Såfremt brugeren udtrykkeligt ønsker det, sender udbyderen gerne det modtagne materiale tilbage til brugeren. De forsendelsesomkostninger, der opstår i denne forbindelse, bæres af brugeren.


§ 14 Kundeinformationer

a. Informationer om udbyderen

myphotobook GmbH

Köpenicker Str. 154

10997 Berlin Tyskland

E-mail: support@myphotobook.dk


Direktørerne: Michael Gross, Magnus Nilsson

Registreret i handelsregisteret i Charlottenburg Berlin

Handelsregisternummer: HRB 94377, Berlin

Momsregistreringsnummer: DE814126751


b. Informationer om ansvar og garantier

Ud over de lovgivningsmæssige garantibestemmelser stilles der ingen garantier for de leverede varer eller tjenesteydelser, med mindre der udtrykkeligt stilles en skriftlig garanti. Yderligere detaljer om garanti findes i §§ 8-9.

§ 15 Gældende lovgivning/afsluttende bestemmelser

 1. Forbundsrepublikken Tysklands ret er gældende med undtagelse af FN's køberet. Ufravigelige bestemmelser i den stat, som brugeren har sit sædvanlige ophold i, berøres ikke.
 2. Hvis brugeren er erhvervsdrivende, en juridisk person fra den offentlige ret eller en offentligretlig fond, ikke har noget generelt værneting i landet eller efter indgåelse af aftalen har flyttet sin bopæl til udlandet, eller hvis brugerens bopæl ikke er kendt ved udtagelse af stævningen, er udbyderens hjemsted leveringssted og værneting for de tvister, der er forårsaget af denne aftale.

31 juli 2020

Nyhedsbrev

Abonner på vores ugentlige nyhedsbrev og få en 40 kr værdikupon* til din næste bestilling samt regelmæssige tilbud.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart. Du kan til enhver tid afbestille nyhedsbrevet.
*Gælder én gang pr. person i 20 dage for alle produkter. Forsendelsesomkostninger reduceres ikke. Ingen senere modregning, ingen kombination med andre rabatkampagner eller tilgodehavende. Mindste indkøbsværdi 140 kr.

Topprodukter

 • Fotobog hardcover A4 stående
 • Fotobog hardcover 20x20
 • Fotoprints kvadratisk

Om myphotobook

Betalingsformer

myphotobook International

Kolofon | Betingelser for service | Databeskyttelse

Alle priser inkl. moms

© 2022 myphotobook GmbH

Inspiration

 • Facebook

Download